Leerlingondersteuning

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van onze leerlingen om maatwerk te kunnen leveren.

Om er zeker van te zijn dat het onderwijs op onze school op niveau is, toetsen we de kinderen regelmatig met objectieve landelijk genormeerde toetsen op een aantal gebieden van lezen, begrijpend lezen, taal en rekenen. Hiervoor gebruiken we het LVS van Boom.

Het LVS geeft leerkrachten betrouwbare informatie over de vorderingen van leerlingen en de groep als geheel. Verder geeft het LVS inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op scholen.

De leerlingen van groep 8 nemen deel aan de doorstroomtoets.

Kwaliteitsbewaking (LVS)

Het leerling-volgsysteem (LVS) voor de cognitieve vaardigheden, ook wel verstandelijke vaardigheden genoemd, is een systeem, dat bestaat uit een procedure van tweemaal per jaar af te nemen toetsen over alle leerjaren. Het toetst kinderen op veel verschillende onderdelen in veel verschillende vakgebieden. Zo worden de vakken rekenen, lezen, taal op verschillende onderdelen getoetst. Het systeem laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd. Als een kind bijvoorbeeld een grotere hoeveelheid en een moeilijkere tekst kan lezen na dezelfde periode, kun je constateren dat het kind iets heeft bijgeleerd. Op deze ‘meten is weten’ wijze kunnen we de groei van individuele leerlingen zien.  

We nemen de volgende LVS toetsen af:

  • Spelling (groep 3-8)
  • Begrijpend lezen (groep 4-8)
  • Rekenen/wiskunde (groep 3-8)
  • Drie-minutentest (groep 3-8)
  • AVI-lezen
  • Doorstroomtoets (groep 8)


Passend onderwijs

Het bestuur waar onze school onder valt, werkt met een groot aantal andere schoolbesturen in de regio samen. Voor onze school is dit het Regionaal Samenwerkingsverband Breda. Dit is het samenwerkingsverband waarin de schoolbesturen afspraken maken over Passend onderwijs. De afspraken die in het samenwerkingsverband worden gemaakt gelden voor alle aangesloten scholen, dus ook voor onze school. Daarnaast adviseert en ondersteunt het samenwerkingsverband onze school bij het vormgeven van Passend Onderwijs.

Wat is Passend onderwijs?
Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms gaat het leren anders, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een beperking of een probleem met het gedrag. De leraar kan een signaal geven dat het minder gaat op school. De leraar neemt dan contact met u op. Maar ook u als ouder/verzorger kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat samen met de leraar bespreekt. Misschien is extra zorg of begeleiding noodzakelijk.

Passend onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. En u als ouder/verzorger bent daarbij een belangrijke partner.

Onze school kan vaak prima passend onderwijs bieden. Maar soms is hulp daarbij nodig. Partners helpen ons daarbij. Zo is voor onze school een jeugdwerker vanuit het dorpsteam en een verpleegkundige van de GGD beschikbaar. Er zijn consulenten van het samenwerkingsverband die ons helpen bij het in beeld brengen van het probleem en bij het bespreken van de oplossingen. We betrekken daarbij ook jeugdhulpverlening als dat voor het kind of gezin noodzakelijk is. Natuurlijk wordt u daar nauw bij betrokken.

Wat kan de school bieden?
Wat onze school kan bieden aan extra ondersteuning staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school. In dit profiel is te lezen wat onze school aan extra ondersteuning kan bieden en wat de ambities zijn voor de komende jaren. Het ondersteuningsprofiel van onze school is opgenomen in het overzicht van het samenwerkingsverband. Als u daarover meer wilt weten, kunnen we u informeren.

Cookie instellingen