Sociaal-emotionele ontwikkeling

Ieder kind heeft recht op een fijne en veilige schooltijd. We vinden het belangrijk om er samen een fijne school van maken voor iedereen. Alle regels en afspraken die de school hierover heeft en hoe wij werken met de Kanjertraining, zijn terug te vinden in het protocol sociale veiligheid.

School is bedoeld om te leren. Dit kan alleen als kinderen zich veilig voelen op school.

De visie en levenshouding van de Kanjertraining vormen het uitgangspunt van ons pedagogisch klimaat en veiligheidsbeleid. We hebben een duidelijke visie op hoe we met elkaar omgaan en willen graag samen met ouders en kinderen zorgen voor een veilige school. 

We willen te vertrouwen zijn: De meeste mensen willen te vertrouwen zijn. Op die manier willen we gezien, gehoord en begrepen worden. We gaan daarom uit van elkaars goede bedoelingen en kijken met vertrouwen naar elkaar en de kinderen. Ons uitgangspunt is daarbij dat je jezelf mag zijn. Doe je niet anders voor dan wie je werkelijk bent, zoals je bent is goed. En daarmee ben je te vertrouwen. 

Wij, leerkrachten en ouders, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Belangrijk daarbij zijn fundamentele menselijke waarden zoals: liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Daarom moeten wij als leerkrachten en ouders duidelijke leiders zijn voor kinderen; we vormen het gezag van het fatsoen. We laten ons daarbij niet bepalen door negatieve gevoelens zoals angst, onmacht en ergernis. We zorgen voor een veilige sfeer door grensoverschrijdend gedrag op een nette manier zorgvuldig aan te pakken. Daarin werken we samen met elkaar. 

We geven het goede voorbeeld: we gaan respectvol met elkaar om, we spreken respectvol over elkaar en de kinderen, ook op sociale media. Indien zich een probleem voor doet of als we ons zorgen maken, dan overleggen we met elkaar. We zoeken een oplossing die goed is voor alle betrokkenen en die recht doet aan de situatie. 

Wat doen we preventief en hoe doen we dat?

We werken op basisschool de Uilenpoort met de methode Kanjertraining. Dit is een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kanjertraining wordt ingezet in groep 1 t/m 8. 
 

Inhoud Kanjertraining

We bespreken en oefenen met gedrag door middel van verschillende werkvormen en materialen. Deze zijn van toepassing op zowel de kinderen als de volwassenen. 

De petten

Om in gesprek te gaan over gedrag, werken we vanuit de Kanjertraining met petten met vier verschillende kleuren. Wanneer zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. We maken kinderen bewust van hun gedrag en oefenen met nieuw gedrag. Kinderen kunnen zo leren kiezen voor gedrag dat bij hen past en dat prettig is voor henzelf en de ander. 

Smileyposter

Leerlingen: welk gedrag willen we wel en niet op school? Waar ligt de grens? De smileyposter geeft hier handvatten voor. Wij willen kinderen leren om rekening met elkaar te houden. Let dus een beetje op de gevoelens van de mensen om je heen. Check even of de ander zich nog goed voelt bij jouw gedrag. Andersom geldt ook: het is jouw verantwoordelijkheid om aan te geven wanneer je je ergens niet prettig bij voelt. De meeste mensen bedoelen het goed, maar het gaat weleens mis. Je helpt de ander door je grens aan te geven. 

Team en ouders: de smileyposter is ook van toepassing op de volwassenen rondom de leerlingen. 


 

Wat mogen wij (school en ouders) van elkaar verwachten? 

Als we ons zorgen maken om een kind, dan overleggen we respectvol met de kinderen, ouders en leerkrachten. We geven elkaar feedback. Dat betekent dat we niet slecht spreken over een ander: we gaan respectvol met elkaar in gesprek.

We zoeken een oplossing die goed is voor het kind, de klasgenoten, de ouders en de school. 

Soms bedoelt de ander iets goed, maar ervaar je het vervelend. We geven dan rustig en duidelijk onze grens aan, zodat de ander rekening met je kan houden.

Wij werken door de hele school met de volgende 5 afspraken:


 

Cookie instellingen