Onze missie en visie

De genoemde doelen in onze Identiteit laten zien wat wij met ons onderwijs willen bereiken. De wijze waarop wij dit willen bereiken hebben we beschreven in onze visie. Deze visie hebben we samengesteld als basis voor onze nieuwe school bs de Uilenpoort. Ze is nog steeds actueel en de basis van ons onderwijs, ook de komende vier jaren.

Onze visie is opgebouwd uit vier onderdelen:

  • Kernwaarden; beschrijven waarvoor wij als school staan.
  • Hoger doel: waarom wij als school bestaan.
  • Gewaagd doel: waarheen wij als school gaan.
  • Kernkwaliteiten: welke kwaliteiten wij als school inzetten om onze doelen te behalen.

In de visietekening ziet u dat zowel de 10 doelen vanuit de nieuwe identiteit als de visie weergegeven zijn. Identiteit en visie staan nadrukkelijk met elkaar in verbinding.

Onze kernwaarden:

Aandacht Binnen onze school zorgen wij voor een goede sfeer waarin iedereen zich veilig en gezien voelt. Wij weten wat er leeft bij de ander, onszelf, op school en thuis. Wij kennen elkaar.
Samen Onze school is de plek waar kinderen, ouders en professionals samenwerken. Zo bereiden we onze kinderen voor op samenleven in een diverse, duurzame samenleving, die de omgeving bij het onderwijs betrekt zodat kinderen hier oog voor hebben en verantwoordelijkheid voor nemen.
Vertrouwen   Onze school is een veilige omgeving om te oefenen met omgaan met verschillen, het ontwikkelen van respect voor anderen en het krijgen en dragen van vertrouwen en verantwoordelijkheid. 


Ons hoger doel:

Wij vinden het als school belangrijk om naast kennis ook te werken aan de ontwikkeling van onze leerling als persoon en de ontwikkeling van onze leerling als persoon binnen de maatschappij. Deze doelen noemen we in onderwijstaal: kwalificatie, subjectivering en socialisatie.
In de visie hebben wij hieraan woorden gegeven middels het benoemen van cognitieve en sociale vaardigheden.

Op deze wijze komen zowel onze kerntaak als onderwijsinstelling, als de doelen vanuit het identiteitsdocument terug. De minimaatschappij geeft aan dat wij als school oog hebben voor onszelf, de ander en de wereld (vanuit het identiteitstraject) maar daarin ook meegenomen de duurzaamheid en de omgeving van de school; Baarle-Nassau.

Ons gewaagd doel:

Ons gewaagd doel is voor ons een stip aan de horizon; een doel om naartoe te werken. In ons gewaagd doel hebben we ervoor gekozen om het unieke kenmerk van Baarle-Nassau terug te laten komen: ‘Samen verleggen wij grenzen.’ 

Onze kernkwaliteiten:

Ieder mens is uniek en ieder mens brengt zijn eigen kwaliteiten mee. Zo ook binnen bs de Uilenpoort. Vanuit dit uitgangspunt hebben we ervoor gekozen brede kernkwaliteiten te formuleren. Op deze manier komt iedereen tot zijn recht.

Wij werken vanuit betrokkenheid en met verantwoordelijkheid samen om ons doel te bereiken. Samenwerken betekent ook flexibel zijn, vertrouwen hebben in elkaar en open staan voor inbreng van de ander. Wij zijn stuk voor stuk uniek en hebben allemaal onze sterke kanten. Iedereen mag zichzelf zijn. Vanuit deze originaliteit en gezamenlijke kwaliteit zoeken wij naar mogelijkheden om iedere leerling te bieden wat hij/zij nodig heeft. Wij creëren een open en veilige sfeer die iedere schooldag voelbaar is. In gesprek met elkaar streven wij naar de optimale ontwikkeling van iedere leerling, in de breedste zin van het woord.

Cookie instellingen